Feature Article
Powitanie
 
Witamy czytelników pierwszego wydania biuletynu TRADEIT. Projekt TRADEIT ma na celu zapewnienie wsparcia dla MŚP zajmujących się produkcją tradycyjnej żywności oraz analityków żywności związanych z sektorami: nabiałowym, mięsnym i piekarniczym.
  • Dzięki rozwojowi sieci TRADEIT oraz infrastrukturom partnerskim projekt pomoże w znalezieniu rozwiązań dotyczących trzech głównych wyzwań stojących przed sektorem tradycyjnej żywności:
  • transferu wiedzy i technologii
  • innowacyjnych kwalifikacji, które należy zdobyć w zakresie badań żywności oraz 3) potrzeby opracowania kompleksowego programu badań i innowacji dla produkcji żywności tradycyjnej.
Artykuły i wywiady zawarte w kwartalnym biuletynie obrazować będą największe spośród tych osiągnięć, do których przyczynił się projekt, właśnie w tych aspektach. Znajdą się tutaj również najnowsze informacje na temat innowacji, technologii i nowej wiedzy, istotnych z punktu widzenia partnerów działających w sektorze tradycyjnych wyrobów rolno-spożywczych.

Biuletyn ma wspierać łączność i interakcję pomiędzy partnerami, dlatego też zapraszamy do aktywnego udziału w jego tworzeniu poprzez przesyłanie opinii, komentarzy, udostępnianie w mediach społecznościowych oraz wysyłanie artykułów do publikacji w kolejnych wydaniach.

Zachęcamy do przyłączenia się do sieci TRADEIT i skorzystania z bogatej wiedzy oraz propozycji planowanych na najbliższe 3 lata.

Odwiedź stronę internetową TRADEIT i wyśij ten biuletyn za pomocą opcji Wyślij do znajomego.

Nadchodzące wydarzenia
Ośrodki TRADEIT: Ankieta analiza potrzeb i barier oraz warsztaty
 
iStock_000005153036Small.jpg

TRADEIT ma służyć szczególnie zaspokojeniu podstawowych potrzeb technologicznych MŚP zajmujących się wyrobem tradycyjnej żywności z sektorów: nabiałowego, mięsnego i piekarniczego. Działania związane z transferem technologii napędzane będą zarówno przez „przyciąganie” technologii przez MŚP, jak i „popychanie” ze strony poszczególnych ekspertów technologicznych z sieci TRADEIT.

Temu technologicznemu „przyciąganiu” pomoże rozległa „Analiza potrzeb i barier”, która określi potrzeby technologiczne, kwestie biznesowe, a także bariery w procesie wdrażania rozwiązań na szczeblu lokalnym. Chociaż zostało już wykonanych wiele badań potrzeb i barier w zakresie transferu technologii, to wciąż mało jest informacji na temat problemów, szczególnie tych na poziomie regionalnym i podsektorowym, napotykanych przez małe i mikroprzedsiębiorstwa produkujące żywność tradycyjną.

Projekt TRADEIT obecnie zajmuje się wypełnieniem tej luki poprzez zorganizowanie forum warsztatowego.  Pierwszym krokiem jest rozpowszechnienie na szeroką skalę elektronicznej ankiety dotyczącej potrzeb i barier (kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę), odbędzie się również szereg sesji warsztatowych (zarejestruj się tutaj na wydarzenia organizowane przez Twój regionalny ośrodek).

Określając potrzeby technologiczne dla sektora żywności tradycyjnej, MŚP będą mogły upewnić się, że w czasie różnych wydarzeń związanych z TRADEIT zostaną zaprezentowane odpowiednie i interesujące dla nich technologie. 

To z kolei poprawi wydajność, efektywność, zgodność, jakość i innowacyjność produktów, umożliwiając MŚP sektora żywności tradycyjnej ekspansję na wcześniej niewykorzystywane rynki europejskie, zwiększenie przychodów i udziału w rynku.

Technologie te zostaną scharakteryzowane na elektronicznej platformie TRADEIT i zaprezentowane podczas przyszłych wydarzeń TRADEIT, których motywem przewodnim będzie transfer technologii, jak imprezy związane z pośrednictwem handlowym czy zadania MŚP, zaplanowane na najbliższe 3 lata – wszystkie promowane będą przez Biuletyn oraz www.tradeitnetwork.eu.

Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
 

Żywność tradycyjna to ważny element dziedzictwa kulturowego każdego państwa członkowskiego i ma ona istotny udział w gospodarce wielu regionów. Aby sprostać rosnącym potrzebom klientów, niezbędny jest znaczący wzrost innowacyjności ze strony MŚP sektora żywności tradycyjnej po to, by wytwarzali oni oryginalne wyroby, spełniające jednocześnie wymogi norm bezpieczeństwa żywności XXI wieku, wymagania konsumentów w zakresie wartości odżywczej, sensorycznej, wygody, identyfikowalności, wpływu na środowisko naturalne oraz trwałości.


Żywność tradycyjna to ważny element dziedzictwa kulturowego każdego państwa członkowskiego i ma ona istotny udział w gospodarce wielu regionów. Aby sprostać rosnącym potrzebom klientów, niezbędny jest znaczący wzrost innowacyjności ze strony MŚP sektora żywności tradycyjnej po to, by wytwarzali oni oryginalne wyroby, spełniające jednocześnie wymogi norm bezpieczeństwa żywności XXI wieku, wymagania konsumentów w zakresie wartości odżywczej, sensorycznej, wygody, identyfikowalności, wpływu na środowisko naturalne oraz trwałości.

Przyjmuje się, że przyszły wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy w Europie w coraz większym stopniu będą związane z innowacjami w zakresie wytwarzania produktów, świadczenia usług i tworzenia modeli biznesowych. Ponadto, aby producenci tradycyjnej żywności mogli konkurować na coraz bardziej globalnym europejskim rynku żywności, MŚP tego sektora będą musiały rozwiązać kwestie związane z łańcuchami dostaw, marketingiem i modelami biznesowymi. Jest to szczególnie trudne zadanie dla MŚP sektora tradycyjnej i rzemieślniczej produkcji żywności, ponieważ bardzo niewielka ich część posiada środki lub możliwości do przeprowadzania badań i wprowadzania innowacji; rzadko również takie firmy posiadają zasoby finansowe i ludzkie niezbędne do udziału w projektach opartych na współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Problem ten wymaga znacznych inwestycji i wsparcia na szczeblu UE; uzyskano na tym polu wsparcie — zgodę na finansowanie dwóch projektów przez Komisję Europejską, które na celu mają przede wszystkim wspieranie producentów tradycyjnej żywności w całej Europie — TRADEIT (www.tradeitnetwork.eu) oraz TRAFOON (www.trafoon.eu) .

Cele projektu TRADEIT

1.Ustanowienie europejskiej sieci i Ośrodków regionalnych w celu połączenia partnerów sektora produkcji tradycyjnej żywności w całej UE
2.Promowanie inteligentnej specjalizacji i innowacji poprzez działania związane z transferem odpowiedniej technologii
3.Transfer wiedzy do MŚP sektora tradycyjnej żywności w kluczowych obszarach związanych z ich konkurencyjnością, przy wykorzystaniu metody szkoleń praktycznych i nowatorskiego podejścia do uczenia się
4.Promowanie innowacji w dziedzinie badań naukowych poprzez zapewnienie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości dla analityków żywności
5.Wspieranie współpracy w ramach sieci oraz procesów uczenia się
6.Opracowanie strategicznego programu badań i innowacji dla sektora żywności tradycyjnej
7.Zapewnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju dla większej liczby MŚP sektora tradycyjnej żywności poprzez szkolenia open source i zasoby dostępne za pośrednictwem sieci TRADEIT i ośrodków

Do najważniejszych celów należeć będzie rozwój zrównoważonej sieci w celu modernizacji i podniesienia kwalifikacji MŚP produkujących żywność tradycyjną, promocja innowacji i zapewnienie programu badań dla sektora tradycyjnej żywności, co zwiększy konkurencyjność produkcji tradycyjnej żywności przez MŚP oraz regionalnych gospodarek.


Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
 

Spotkanie inaugurujące TRADEIT odbyło się 6 listopada 2013 roku w Instytucie Technologicznym w Tralee (ITT), który jest partnerem koordynującym TRADEIT.


Spotkanie inaugurujące TRADEIT odbyło się 6 listopada 2013 roku w Instytucie Technologicznym w Tralee (ITT), który jest partnerem koordynującym TRADEIT. Po powitalnym przemówieniu koordynatora projektu dr Heleny McMahon (ITT) dr Oliver Murphy, prezes Instytutu Technologii w Tralee, dokonał oficjalnego otwarcia projektu TRADEIT. W swoim wystąpieniu dr Murphy podkreślił znaczenie projektu dla MŚP zajmujących się tradycyjnym i rzemieślniczym wyrobem żywności.

Marian Byrne z irlandzkiego rządowego Departamentu Rolnictwa, Żywności i Rybołówstwa zawarła w przemówieniu programowym niezwykłą analizę zapotrzebowania na tego typu projekt oraz jego potencjalnego wpływu na rozwój regionalny w całej Europie, który ma szczególne znaczenie dla MŚP sektora żywności tradycyjnej, zlokalizowanych zazwyczaj na obszarach wiejskich.

 Dr Helena McMahon przedstawiła zadania i cele projektu, uczestnicy przedstawili się i nakreślili swoją rolę w projekcie TRADEIT. Producenci tradycyjnej żywności podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat typowych problemów napotykanych we własnej działalności lub segmencie rynku oraz korzyści płynących z udziału w projekcie TRADEIT. Reiner Erich Stolzenberger z Piekarni Stolzenberger, rodzinnej piekarni zatrudniającej 25 pracowników na południu Niemiec, podkreślił znaczenie wzajemnego wspierania się przez uczestników sieci. Jednym z największych wyzwań w prowadzeniu firmy zajmującej się tradycyjną żywnością jest dla niego to, że oferowane przez niego pieczywo ma stosunkowo krótki okres przydatności do spożycia w porównaniu z innymi rodzajami chleba, ponieważ do produkcji wykorzystuje on zakwas chlebowy i nie używa składników chemicznych. Projekt ten w dużym stopniu pomoże mu poprawić know-how we własnej działalności.

Kate Carmody z Beal Organic Cheese scharakteryzowała bariery dla tradycyjnych i rzemieślniczych producentów żywności w sektorze mleczarskim. Jedną z ważniejszych kwestii były oczekiwania i prośby dużych sieci handlowych; za przykład posłużyła tu prośba wobec Beal Cheese, aby firma dostosowała produkty pod względem wielkości i wyglądu do wymagań handlowych. Taka jednorodność, jeśli chodzi o rozmiar produktu, jest niezwykle trudna do osiągnięcia w przypadku tego konkretnego ręcznie ciętego sera. Kate przedstawiła także wyzwania, jakie stawiają przed firmami prośby o sprzedaż poniżej kosztów oraz nadawanie cen w ramach „oferty specjalnej”, a które stanowią wyzwanie dla małych producentów nieosiągających korzyści dzięki efektowi skali.

Odbyły się również szczegółowe prezentacje na temat każdego z pakietów roboczych TRADEIT, podczas których nakreślono ich cele, zadania i rezultaty.

PR1Zarząd projektu: Catherine Halbert, Halbert Research
PR2Transfer technologiczny: dr Corinne Edwards, Coventry University Enterprise
PR3Transfer wiedzy, dr Catherine Halbert, Halbert Research
PR4Przedsiębiorczość Breda O’Dwyer, Instytut Technologiczny w Tralee
PR5Wspieranie sieci: prof. Paul Coughlan, Trinity College w Dublinie
PR6Program Strategicznych Badań i Innowacji. prof. Brian McKenna, EFFoST
PR7Rozpowszechnianie: prof. Brian McKenna, EFFoST

Miały miejsce również szczegółowe konstruktywne dyskusje, które skutecznie zainicjowały proces współpracy, zidentyfikowały i zbudowały relacje i synergie pomiędzy pakietami roboczymi, zadaniami i działaniami. Profesor Paul Coughlan oraz zespół pakietu roboczego nr 5 przeprowadzili kilka osobnych sesji dyskusyjnych dotyczących metody uczenia się poprzez działanie, pozwalając partnerom zwrócić uwagę na niejasne aspekty wymagające szerszego omówienia i analiz. Ostatnia sesja tego dnia dotyczyła finansowych aspektów projektu oraz ustalenia głównych zadań zatwierdzonych do wykonania dla każdego z pakietów roboczych. Wydarzenie to odniosło wielki sukces, a partnerzy wyjeżdżali bogatsi o dogłębną znajomość projektu i zespołu projektowego.
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
 

Pierwszym działaniem z inicjatywy projektu TRADEIT było stworzenie ośrodków transferu wiedzy i technologii, których celem było wsparcie producentów tradycyjnej żywności (ośrodki TRADEIT); obecnie funkcjonuje dziewięć ośrodków.


Pierwszym działaniem z inicjatywy projektu TRADEIT było stworzenie ośrodków transferu wiedzy i technologii, których celem było wsparcie producentów tradycyjnej żywności (ośrodki TRADEIT); obecnie funkcjonuje dziewięć ośrodków. Sieć ośrodków TRADEIT zapewni szeroki wachlarz wydarzeń związanych z transferem technologii oraz wsparcie, które wspólnie będą sprzyjać transferowi technologii poprzez identyfikację, prezentację i upowszechnianie dostępnych i pojawiających się technologii, komercjalizację wyników działań finansowanych publicznie działów badań i rozwoju oraz innowacji, a także stymulowanie innowacji technologicznych poprzez rozwój innowacyjnej współpracy MŚP sektora tradycyjnej żywności.

Ośrodki będą gospodarzami imprez związanych z transferem wiedzy, zapewniając szkolenia oraz wiedzę na tematy kluczowe dla konkurencyjności producentów tradycyjnej żywności, jak bezpieczeństwo i jakość żywności, plan zakładu, modele kosztów, marketing, oznaczanie geograficzne i rozwój produktu.

Każdy ośrodek będzie tworzyć i udostępniać podsieć TRADEIT, określoną przez region i język z udziałem powiązanej sieci lokalnych i regionalnych producentów tradycyjnej żywności, związaną również z odpowiednimi narodowymi organizacjami zajmującymi się żywnością oraz organizacjami politycznymi.

Na poniższej interaktywnej mapie umieszczono dziewięć ośrodków – kto jest Twoim regionalnym doradcą?


Action Learning
 

Współpracujemy w sieci TRADEIT w celu rozwijania sektora żywności tradycyjnej, ale co dokładnie ta współpraca oznacza?


Współpracujemy w sieci TRADEIT w celu rozwijania sektora żywności tradycyjnej, ale co dokładnie ta współpraca oznacza? Terminem „współpraca” można opisać szereg różnych typów relacji między organizacjami, jak alianse, wspólne przedsięwzięcia, partnerstwa oraz sieci; związki takie mogą być trudne do zdefiniowania ze względu na wyjątkowość danego kontekstu i osób zaangażowanych w każdy z nich. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, współpraca może być postrzegana jako pewna kooperatywna i koordynowana funkcjonująca relacja pomiędzy dwoma lub większą ilością jednostek lub organizacji próbujących rozwiązać problemy lub pragnących wykorzystać nadarzające się możliwości. Wspólne wysiłki podejmowane przez uczestników sieci TRADEIT będą wspierane dzięki procesom uczenia się przez działanie.

Czym jest uczenie się przez działanie i jak pomaga ono uczyć się i rozwiązywać problemy?

Cykle działań i refleksji

Uczenie się przez działanie rozpoczyna się od wyzwania lub zawiłego problemu, przed którym stają osoby lub firmy

Chodzi tu o …Uczenie się przez działanie jest tym, co sugeruje to określenie: podejmij zadanie; ucz się poprzez działanie – zaplanuj kolejne działanie – ucz się przez nie. Nie jest to jednak po prostu „uczenie się przez robienie czegoś”, jak czasami się je błędnie określa. Jest to sposób uczenia się „z innymi” i „”od innych” w trakcie rozwiązywania trudnych problemów, zazwyczaj z udziałem niewielkiej grupy osób, które spotykają się, by rozwiązać te problemy poprzez zadawanie sobie nawzajem pytań, eksperymentowanie i refleksję.

Uczenie się poprzez działanie okazało się skuteczne we wspieraniu rozwoju sieci. W efektywnych sieciach członkowie uczą się od siebie dla wzajemnych korzyści, ale zwykłe spotkanie osób i nazwanie tej grupy „siecią” nie gwarantuje zapoczątkowania procesu uczenia się. Mimo to uczenie się od siebie nawzajem jest kluczowym elementem dla uczestników sieci, ponieważ poprawa jakości jest podstawą konkurencyjności sieci i wymaga od członków współpracy przy określaniu i wprowadzaniu zmian. Wspólna zmiana strategiczna może być postrzegana jako cykl działań, w które członkowie sieci mogą razem się angażować. Łączenie tego cyklu z metodycznym uczeniem się poprzez działania pozwala sieci budować na fundamencie doświadczenia generowanego przez wspólne działania. W ten sposób sieć może uczyć się z doświadczenia, a następnie przekładać tę wiedzę na przedsięwzięcia rynkowe.

Uczenie się poprzez działanie w ramach projektu TRADEIT koncentruje się na trzech konkretnych poziomach: poziom 1) Zarząd Projektu (ZP), poziom 2) Regionalne Ośrodki Transferu Wiedzy i Technologii TRADEIT oraz poziom 3) MŚP sektora produkcji tradycyjnej żywności. Doradcy ośrodków są już ekspertami w swojej dziedzinie, są również doświadczeni w pracy z MŚP, mimo to mogą wykorzystywać uczenie się poprzez działanie, aby zwiększyć wsparcie dla rozszerzenia zdolności produkcyjnej MŚP sektora żywności tradycyjnej po to, by mogły one zaadaptować zmianę (nowe technologie, produkty i procesy) i rozwijać stosunki zewnętrzne z innymi MŚP z sieci TRADEIT oraz partnerami. Uczenie się poprzez działanie będzie również rozwijać zdolności Zarządu Projektu (ZP) w kierunku wspierania innowacji i procesu uczenia się MŚP.

Pakiet zasobów narzędzi do współpracy TRADEIT opracowany przez PR5 [Instytut Technologiczny w Tralee (ITT) oraz Trinity College w Dublinie] zapewni szereg środków, które poprowadzą ich użytkowników przez różne aspekty rozwoju i wspierania współpracy opartej na uczeniu się poprzez działanie. Pakiet zasobów będzie dostępny na stronie internetowej projektu dla wszystkich członków sieci TRADEIT, w czasie realizacji projektu będzie również regularnie aktualizowany w oparciu o informacje zwrotne otrzymywane od partnerów projektu. ITT będzie odpowiedzialny za wszelkie aktualizacje, ale zachęcamy także partnerów, aby dzielili się sugestiami i proponowali zmiany.

Szczegółowy opis przykładu wykorzystania procesu uczenia się poprzez działanie w ramach sieci ogólnoeuropejskich można znaleźć w: -
David Coghlan, Paul Coughlan, (2006) „Designing and implementing collaborative improvement in the extended manufacturing enterprise: Action learning and action research (ALAR) in CO-IMPROVE”, Learning Organization, The, t. 13 wyd.: 2, s. 152-165
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1545873&show=abstract

Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
 

L'accademia estiva d'imprenditoria TRADEIT 2014 sarà ospitata presso l'Institute of Technology di Tralee, nella contea del Kerry, in Irlanda e si terrà il 16, 17 e 18 giugno 2014.


Letnia Akademia Przedsiębiorczości TRADEIT
Rozwijanie innowacji i przedsiębiorczości

Letnia Akademia Przedsiębiorczości TRADEIT w 2014 roku odbędzie się w Instytucie Technologii w Tralee, w hrabstwie Kerry w Irlandii 16, 17 i 18 czerwca.  Odbywało się będzie wtedy interaktywne forum w czasie rzeczywistym dla analityków żywności, które pomoże im zdiagnozować potencjał handlowy oraz wykonalność ich badań.

Akademia zaproponuje model trzech sposobów współpracy pomiędzy analitykiem żywności, dyrektorem centrum badań oraz przedstawicielem MŚP w zakresie tradycyjnej żywności.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach podstawowych umiejętności potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, otrzymają również związane z tym tematem szablony i pomoce. Rozplanowanie zajęć Letniej Akademii na 3 dni ułatwi wymianę kapitału intelektualnego i społecznego pomiędzy analitykami żywności, środowiskiem biznesu oraz dyrektorami centrów badawczych.  Wartość działań mentora i uznanie dla osób godnych naśladowania będą promowane zarówno jako część oficjalnego programu, jak i nieformalnie poprzez kontakty towarzyskie.  Pozwoli to analitykom żywności na nawiązanie kontaktów z praktykami w środowisku sprzyjającym współpracy i wymianie informacji, optymalizację empirycznych doświadczeń własnych oraz kolegów z branży dzięki interakcjom w czasie rzeczywistym oraz informacjom zwrotnej od społeczności branżowej.


Najbardziej innowacyjny analityk otrzyma nagrodę Innowacja TRADEIT, przyznawaną przez zespół przedsiębiorstw związanych z przemysłem spożywczym, dyrektorów centrów badań oraz przedstawicieli partnerów uczestniczących w TRADEIT.  

Prośby dotyczące zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie internetowej TRADEIT
Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
 

Irlandzki producent rzemieślniczego sera Béal Organic Cheese jest uczestnikiem projektu TRADEIT i jednocześnie reprezentuje producentów żywności na małą skalę na odległych terenach zachodniej Europy.


Irlandzki producent rzemieślniczego sera Béal Organic Cheese jest uczestnikiem projektu TRADEIT i jednocześnie reprezentuje producentów żywności na małą skalę na odległych terenach zachodniej Europy.

Firma Béal Organic Cheese została założona przez Kate Carmody w 1987 r. w rodzinnym gospodarstwie mleczarskim w hrabstwie Kerry, tuż przy ujściu rzeki Shannon na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Kiedy Kate wżeniła się w rodzinę prowadzącą tradycyjne gospodarstwo mleczarskie w Beal w 1984 roku, matka dała jej prasę do sera i powiedziała: „Każdy mleczarz powinien robić własny ser”.

Oryginalny Béal Organic Cheese to tradycyjny ser, wyrabiany ręcznie z lokalnych ekologicznych składników surowego mleka. Sery przypominają kremowy cheddar, mają kruchą konsystencję i wyjątkowo pikantny smak, odróżniający je od innych. Północne Kerry to tradycyjny irlandzki obszar hodowli mlecznych, z długą historią produkcji sera cheddar, która swoją kontynuację znalazła w wyrobie Béal Organic Cheese. Wiele cheddarów specyficznych dla tego regionu ma unikalną właściwość związaną z pojawianiem się niebieskiej żyły w procesie dojrzewania, spowodowaną prawdopodobnie przez wspólne oddziaływanie procesu produkcji i warunków klimatycznych. Ta unikalna cecha regionalna obecna jest w wielu serach Béal.

Produkcja Béal Organic Cheese wzrosła do poziomu, który zaspokaja potrzeby rynku lokalnego. Z czasem przeniesiono ją z przebudowanego budynku gospodarczego w Béal do miejscowego zakładu spółdzielni mleczarskiej. Wyroby firmy zyskały status ekologicznych w 2000 roku. Ponadto Béal Organic Cheese w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku opracowała pasteryzowane wersje swojego sera.

Béal Organic Cheese to jedno z pięciu przedsiębiorstw zajmujących się produkcją tradycyjnej żywności, które są partnerami w projekcie TRADEIT. Jak mówi Kate Carmody: „TRADEIT to coś niezwykle ważnego. W jego centrum znajduje się sektor produkcji tradycyjnej żywności, a naszym prawem jako konsumentów jest jeść dobre jedzenie o najwyższej wartości odżywczej. Projekt TRADEIT analizuje sposoby pokonywania przeszkód, które napotykają mali producenci żywności, jeśli chodzi o innowacje, transfer technologii i zdobywanie nowej wiedzy, po to, aby zapewnić, że produkcja jest ekonomicznie opłacalna i zapewnia stabilne miejsca pracy w społecznościach regionalnych”.

I dodaje: „Potrzebujemy równowagi w sektorze rolno-spożywczym, dzięki której małe MŚP będą zaopatrywane tak samo, jak duże przedsiębiorstwa, co z kolei zabezpieczy dostęp konsumentów do dobrej żywności w całej Europie. Dostęp do pracowników dla małych firm lub gospodarstw dzięki specjalnym programom pracy i spółdzielniom to kluczowa sprawa”.

Następnym krokiem w działalności Béal Organic Cheese jest dalsze zwiększanie produkcji oraz rozwiązanie kwestii związanych z zakładami produkcyjnymi, cięciem sera i pakowaniem z przeznaczeniem na rynek międzynarodowy. Dla rzemieślniczego producenta żywności wiąże się to jednak z pewnymi wyzwaniami.

Wyzwania, przed którymi stoją rzemieślniczy producenci żywności

Producenci tradycyjnej żywności stoją w obliczu znaczących wyzwań, a do dyspozycji mają niewiele środków na wprowadzanie innowacji i ulepszeń procesu produkcji. Kate zwraca uwagę na kilka najważniejszych w poszczególnych sektorach.

Przejście od produkcji rolnej do produkcji zewnętrznej pociąga za sobą dodatkowe nakłady finansowe, w tym wzrost kosztów pracy, transportu, opakowań i wywozu odpadów. W przypadku Béal Organic Cheese problem związany z odpadami powstał w wyniku użytkowania sprzętu do cięcia sera oraz trudności, jakie niesie ze sobą produkcja sera wyrabianego ręcznie.

W zakładach objętych umową zwiększenie produkcji i kontrola procesu mogą stanowić problem. Kate podkreśla znaczenie kontroli procesu, który zapewnia, że sery Béal zachowują swój unikalny smak i cechy charakterystyczne. Ostrzega, że wcielanie w życie oczekiwań dotyczących „zgodności produktu” może działać na niekorzyść dla rozwoju branży tradycyjnej i rzemieślniczej produkcji żywności, ponieważ każdy produkt wyrabiany ręcznie ma swoje unikalne cechy. Wskazuje również na konieczność zapewnienia autentyczności żywności.

Inwestycje kapitałowe stanowią kolejne wyzwanie dla małych oraz mikroproducentów żywności. Aby przyciągnąć inwestycje kapitałowe, potrzebny jest dostęp do wiedzy, innowacji i zasobów.

„Wielu małych producentów żywności ma drugorzędne znaczenie, działa z dala od głównych rynków i systemów dystrybucji. Kluczowy jest dla nich model wsparcia wspólnotowego” — zauważa Kate.

I dodaje: „Irlandia (i Europa) musi określić swoją kulturę żywieniową i podkreślić, czym są nasze tradycyjne potrawy i jak możemy rozwijać ich produkcję. Producenci tradycyjnej żywności stanowią dobry punkt wyjścia, ponieważ reprezentują różnorodność, która jest istotą tego sektora”.

Kate ma dla rzemieślniczych producentów żywności dwojaką poradę. Najistotniejsza w pokonywaniu przeszkód jest konsekwencja. Gdy Kate zdecydowała się na produkcję sera z surowego mleka, powiedziano jej, że proces uzyskiwania zgody w ramach obowiązującej licencji zajmie wiele czasu. Sama postanowiła więc zająć się tym wnioskiem i problem został rozwiązany w ciągu kilku godzin. Produkcję sera z surowego mleka rozpoczęto następnego dnia.

Po drugie, szczególnie małym producentom działającym na odległych obszarach, Kate radzi: ”Rozwój sektora musi być oparty na współpracy, tworzeniu synergii pomiędzy producentami tradycyjnej żywności i generowaniu nowych możliwości. Musimy wspierać społeczności wiejskie”.

TRADEIT ma służyć otwarciu nowych możliwości w sektorze tradycyjnej żywności poprzez radzenie sobie z wyjątkowymi wyzwaniami.

Współpraca, przedsiębiorczość, innowacja, wiedza i technologia

Podejście oparte na współpracy TRADEIT, ustanawiające paneuropejską sieć MŚP sektora tradycyjnej żywności oraz dziewięciu ośrodków TRADEIT, doskonale współgra z uwagami Kate. Chce ona podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi producentami tradycyjnej żywności z różnych regionów Europy, dotyczącymi rozmaitych problemów — od typowych porażek, które mogą przytrafić się każdemu przedsiębiorstwu, do przeszkód specyficznych, przed jakimi stają rzemieślniczy producenci żywności. Doświadczeniami tymi podzieli się z przedstawicielami sieci producentów i kluczowych partnerów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii, w szczególności z tymi działającymi w regionach peryferyjnych, po to, by lepiej prowadzić swoją działalność i pomóc w rozwoju sektora.

Jednym z pomysłów, które Kate chciałaby opracować w ramach inicjatywy TRADEIT, wzorując się na regionalnej strukturze ośrodków TRADEIT, jest utworzenie ośrodków żywności tradycyjnej, by ułatwić i wspomóc rozwój zarówno małych firm rzemieślniczych, jak i tych większych.

Produkty sektora tradycyjnej żywności zajmują ważne miejsce w dziedzictwie kulturowym każdego kraju UE i stanowią istotny udział w gospodarce wielu regionów jako rosnący segment rynku żywności w UE, tworząc silny argument za wspieraniem tego sektora. TRADEIT ma stwarzać odpowiednie warunki dla działalności producentów tradycyjnej żywności poprzez wspieranie społeczności wiejskich oraz tworzenie trwałych miejsc pracy, co przyniesie pozytywne skutki w sferze społeczno-gospodarczej.

Kate Carmody wnioskuje: „TRADEIT pozwala na utworzenie modelu działalności gospodarstw o średniej skali. Jest to zrównoważony model, w którym dostęp do innowacji technologicznych, badań nad żywnością, modernizacji procesów i współpracy w zakresie badań pomaga małym producentom żywności utrzymać miejsce na rynku i napędza wzrost. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia jest to kluczowe”.

Dr Helena McMahon, lider w TRADEIT z Shannon ABC Instytutu Technologicznego w Tralee, mówi: „Cenimy udział Kate Carmody z Béal Organic Cheese w projekcie TRADEIT. Kate jest prawdziwym przedsiębiorcą, a zarazem jednym z tych rzemieślniczych producentów żywności, którzy napotkali trudności, w przezwyciężaniu których ma pomóc TRADEIT.

Wielu producentów tradycyjnej i rzemieślniczej żywności z sektora MŚP nie ma środków na modernizację procesów, szkolenia w takich dziedzinach, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, oznakowanie geograficzne, bezpieczeństwo i jakość żywności, innowacyjność, absorpcja nowych technologii lub zdolności do zaangażowania się w projekty oparte na współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi. TRADEIT oferuje wiedzę z zakresu pozyskiwania zasobów oraz wsparcie dla producentów tradycyjnej żywności w całej Europie, a ja zachęcam wszystkie firmy sektora MŚP, aby skontaktowały się z lokalnymi ośrodkami TRADEIT i skorzystały z tej propozycji”.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver