W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Action Learning
 

Współpracujemy w sieci TRADEIT w celu rozwijania sektora żywności tradycyjnej, ale co dokładnie ta współpraca oznacza? Terminem „współpraca” można opisać szereg różnych typów relacji między organizacjami, jak alianse, wspólne przedsięwzięcia, partnerstwa oraz sieci; związki takie mogą być trudne do zdefiniowania ze względu na wyjątkowość danego kontekstu i osób zaangażowanych w każdy z nich. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, współpraca może być postrzegana jako pewna kooperatywna i koordynowana funkcjonująca relacja pomiędzy dwoma lub większą ilością jednostek lub organizacji próbujących rozwiązać problemy lub pragnących wykorzystać nadarzające się możliwości. Wspólne wysiłki podejmowane przez uczestników sieci TRADEIT będą wspierane dzięki procesom uczenia się przez działanie.

Czym jest uczenie się przez działanie i jak pomaga ono uczyć się i rozwiązywać problemy?

Cykle działań i refleksji

Uczenie się przez działanie rozpoczyna się od wyzwania lub zawiłego problemu, przed którym stają osoby lub firmy

Chodzi tu o …Uczenie się przez działanie jest tym, co sugeruje to określenie: podejmij zadanie; ucz się poprzez działanie – zaplanuj kolejne działanie – ucz się przez nie. Nie jest to jednak po prostu „uczenie się przez robienie czegoś”, jak czasami się je błędnie określa. Jest to sposób uczenia się „z innymi” i „”od innych” w trakcie rozwiązywania trudnych problemów, zazwyczaj z udziałem niewielkiej grupy osób, które spotykają się, by rozwiązać te problemy poprzez zadawanie sobie nawzajem pytań, eksperymentowanie i refleksję.

Uczenie się poprzez działanie okazało się skuteczne we wspieraniu rozwoju sieci. W efektywnych sieciach członkowie uczą się od siebie dla wzajemnych korzyści, ale zwykłe spotkanie osób i nazwanie tej grupy „siecią” nie gwarantuje zapoczątkowania procesu uczenia się. Mimo to uczenie się od siebie nawzajem jest kluczowym elementem dla uczestników sieci, ponieważ poprawa jakości jest podstawą konkurencyjności sieci i wymaga od członków współpracy przy określaniu i wprowadzaniu zmian. Wspólna zmiana strategiczna może być postrzegana jako cykl działań, w które członkowie sieci mogą razem się angażować. Łączenie tego cyklu z metodycznym uczeniem się poprzez działania pozwala sieci budować na fundamencie doświadczenia generowanego przez wspólne działania. W ten sposób sieć może uczyć się z doświadczenia, a następnie przekładać tę wiedzę na przedsięwzięcia rynkowe.

Uczenie się poprzez działanie w ramach projektu TRADEIT koncentruje się na trzech konkretnych poziomach: poziom 1) Zarząd Projektu (ZP), poziom 2) Regionalne Ośrodki Transferu Wiedzy i Technologii TRADEIT oraz poziom 3) MŚP sektora produkcji tradycyjnej żywności. Doradcy ośrodków są już ekspertami w swojej dziedzinie, są również doświadczeni w pracy z MŚP, mimo to mogą wykorzystywać uczenie się poprzez działanie, aby zwiększyć wsparcie dla rozszerzenia zdolności produkcyjnej MŚP sektora żywności tradycyjnej po to, by mogły one zaadaptować zmianę (nowe technologie, produkty i procesy) i rozwijać stosunki zewnętrzne z innymi MŚP z sieci TRADEIT oraz partnerami. Uczenie się poprzez działanie będzie również rozwijać zdolności Zarządu Projektu (ZP) w kierunku wspierania innowacji i procesu uczenia się MŚP.

Pakiet zasobów narzędzi do współpracy TRADEIT opracowany przez PR5 [Instytut Technologiczny w Tralee (ITT) oraz Trinity College w Dublinie] zapewni szereg środków, które poprowadzą ich użytkowników przez różne aspekty rozwoju i wspierania współpracy opartej na uczeniu się poprzez działanie. Pakiet zasobów będzie dostępny na stronie internetowej projektu dla wszystkich członków sieci TRADEIT, w czasie realizacji projektu będzie również regularnie aktualizowany w oparciu o informacje zwrotne otrzymywane od partnerów projektu. ITT będzie odpowiedzialny za wszelkie aktualizacje, ale zachęcamy także partnerów, aby dzielili się sugestiami i proponowali zmiany.

Szczegółowy opis przykładu wykorzystania procesu uczenia się poprzez działanie w ramach sieci ogólnoeuropejskich można znaleźć w: -
David Coghlan, Paul Coughlan, (2006) „Designing and implementing collaborative improvement in the extended manufacturing enterprise: Action learning and action research (ALAR) in CO-IMPROVE”, Learning Organization, The, t. 13 wyd.: 2, s. 152-165
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1545873&show=abstract

Email Software by Newsweaver