W tym numerze
Funkcja Artykuł
Potrzeby i bariery: Rozwój technologii, innowacji i firmy
Perspektywy dla badań i innowacji w zakresie żywności tradycyjnej
Aktualności
Letnia Akademia Przedsiębiorczości
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku: Maitomaa — wywiad
Potrzeby i bariery: Rozwój technologii, innowacji i firmy

Rozdrobnienie w sektorach: piekarniczym, mięsnym i mleczarskim w Europie często skutkuje tym, że producenci żywności tradycyjnej (PŻT) są mniej konkurencyjni. Zniechęca ono również do współpracy, może utrudniać finansowanie działalności oraz zmniejsza możliwości w zakresie sprzedaży i marketingu.

W celu lepszego zrozumienia problemów oraz specyficznych wyzwań, jakie stoją przed PŻT, w ramach projektu TRADEIT zorganizowano konsultacje z przedsiębiorstwami (działającymi w sektorach piekarniczym, mlecznym i mięsnym) w celu zidentyfikowania aktualnych technologii, innowacji i potrzeb biznesowych, w tym barier dla wdrażania tych rozwiązań na szczeblu lokalnym. Takie oddolne podejście zaowocowało przeprowadzeniem 340 ekspertyz, a 322 przedsiębiorstwa wzięły udział w związanych z tym tematem warsztatach, seminariach lub gościło wizytatorów w swoich zakładach. Wyniki te podkreślają znaczenie niektórych z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi dziś tradycyjny przemysł spożywczy.

Największe wyzwania biznesowe, niezależnie od branży, kraju czy obrotu, to zarządzanie wzrostem, rosnące koszty, niepewność ekonomiczna, brak wiedzy marketingowej i identyfikacji wykwalifikowanych pracowników. Słaby dostęp do zakładów wymieniano jako główny problem w Irlandii, Polsce i we Włoszech. Sektor żywności tradycyjnej jest dynamiczny, producenci żywności skoncentrowani są na strategiach rozwoju i chcą czynić postępy w tym zakresie, w tym rozwijać nowe produkty, co, jak pokazały konsultacje, ma wysoki priorytet dla europejskich PŻT. Jednak pomimo takich ambicji umiędzynarodowienie stanowi prawdziwy problem z powodu istotnych trudności napotykanych w obszarze zapewnienia rynków eksportowych; jedynie niemieccy producenci żywności stanowili tu wyjątek. Nie było jednomyślności ani żadnej wyraźnej tendencji w zakresie organizacji kapitału i dostępu do finansowania jako kwestii biznesowych. Warto zauważyć, że ponieważ zachowywanie równowagi ekologicznej nie było wskazywane jako priorytet, stanowi ono kluczowy problem do rozwiązania w ramach projektu TRADEIT, co sugeruje również, że pierwsza fala działań w tym zakresie powinna mieć na celu podniesienie świadomości i przeprowadzenie kampanii edukacyjnych.

Temat modernizacji technologii okazał się szczególnie interesujący; gotowość do przyjęcia nowych technologii jest bardzo zróżnicowana. Większość przedsiębiorstw zidentyfikowała u siebie brak gotowości do przyjęcia technologii jako główne wyzwanie dla rozwoju organizacji, a gros producentów żywności stwierdziło, że nowe technologie nie są główną barierą dla wzrostu firmy lub jej konkurencyjności. Związane było to z opinią o zasadzie wytwarzania „ręcznego” w produkcji żywności tradycyjnej jako barierze dla modernizacji technologii. Co ciekawe, dostęp do informacji na temat nowych technologii jest prawdziwym problemem dla wielu firm, szczególnie potrzebują one informacji w zakresie rozwoju technologii i infrastruktury wsparcia transferu technologii dotyczących ich konkretnego sektora.

Co ciekawe, około 40% firm było zdania, że popyt na innowacje jest niewielki na rynku żywności tradycyjnej. Dostępność wewnętrznej ekspertyzy dotyczącej innowacji lub jej brak nie są postrzegane jako najważniejszy czynnik, kluczowe są tu: brak funduszy (zarówno wewnętrznych, jak i dostępnych z zewnątrz), brak dostępu do wiedzy z zewnątrz (uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, dostawcy technologii) oraz trudności w znalezieniu partnerów do współpracy. Głównymi obszarami budzącymi zainteresowanie w aspekcie pozyskiwania innowacji i nowych technologii były: bezpieczeństwo i jakość żywności, opakowania, trwałość i zarządzanie łańcuchem żywności.

Szczegółowe zrozumienie tych zagadnień pozwala zespołowi TRADEIT działać w odpowiedzi na konkretne potrzeby PŻT sektora piekarniczego, mleczarskiego i mięsnego w ich regionach. W identyfikacji, wyborze i transferze technologii pomaga szeroki program wydarzeń związanych z Pośrednictwem Technologii, a przedstawicieli MŚP gościć będzie każde z Centrów TRADEIT przy wsparciu eMarketplace (e-rynku)TRADEIT eMarketplace (gdzie PŻT mogą pytać i otrzymać pomoc w zakresie nowych technologii, innowacji i zagadnień związanych z biznesem).Wszystkie wydarzenia promowane są poprzez stronę internetową TRADEIT i jej aktualizacje. Prosimy wpisać się na listę mailingową TRADEIT, jeśli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver