W tym numerze
Funkcja Artykuł
Potrzeby i bariery: Rozwój technologii, innowacji i firmy
Perspektywy dla badań i innowacji w zakresie żywności tradycyjnej
Aktualności
Letnia Akademia Przedsiębiorczości
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku: Maitomaa — wywiad
Perspektywy dla badań i innowacji w zakresie żywności tradycyjnej

TRADEIT obecnie identyfikuje i szereguje pod względem ważności przyszłe działania w zakresie produkcji żywności tradycyjnej (PŻT) w obszarze MŚP w sektorze mleczarskim, mięsnym i piekarniczym, by promować badania, rozwój i innowacje (BRI) wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności tradycyjnej.

Aby określić bieżący stan innowacyjności MŚP w zakresie żywności i badań w kontekście tradycyjnej, rzemieślniczej i etnicznej żywności, zweryfikowano niedawno ogólnoeuropejskie i krajowe plany strategiczne dotyczące badań i innowacji, w tym europejską platformę technologiczną „Żywność dla życia” (ETP Food for Life), plan strategiczny w zakresie badań (SRA) 2007 oraz plan strategiczny w zakresie badań i innowacji (SRIA) 2012, wspólną inicjatywę programową „Zdrowa dieta dla zdrowego życia” (JPI A Healthy Diet for a Healthy Life), strategie dla branży spożywczej, strategię innowacyjności oraz dokumentację dotyczącą odpowiedniej polityki w celu zidentyfikowania elementów, które istotne są dla branży żywności tradycyjnej.

Kluczowe wyzwania „naukowe” stojące przed MŚP zajmującymi się wyrobem tradycyjnej żywności przedstawiono poniżej.

  • Zdrowie i odżywianie: Dzięki rosnącemu popytowi wśród konsumentów zarówno na zdrowszą żywność, jak i żywność o określonych korzyściach zdrowotnych istnieją na rynku znaczne możliwości, które można wykorzystać. Od działań w zakresie BRI wymaga się, aby rozwijały i opisywały wygodne, wysokiej jakości spersonalizowane produkty spożywcze w celu spełnienia różnych potrzeb klientów, w tym, by obejmowały badania służące odkryciu i weryfikacji wpływu określonych środków spożywczych na zdrowie ludzi.
  • Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo żywności pozostaje priorytetem dla europejskiego rynku żywności w obliczu wielu niedawnych incydentów z nim związanych. Kluczową potrzebę w zakresie RDI stanowią technologie, które umożliwią wczesne wykrycie i eliminację zagrożenia pod względem chemicznym, biologicznym lub związanym z produkcją.
  • Zachowanie równowagi środowiskowej i produkcja zgodna z etyką: Obejmuje wiele zagadnień, jak bezpieczeństwo żywności, zrównoważone pod względem ekologicznym rolnictwo, wyzwania bioekonomiczne, wydajność zasobów i dystrybucja żywności. MŚP również zmagają się z ekonomicznymi wymaganiami stawianymi przez rygorystyczne ustawodawstwo unijne w zakresie ochrony środowiska (na przykład Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń (IPPC), koszty związane z dostosowaniem do systemów handlu uprawnieniami do emisji (Emissions Trading Schemes)).
  • Przetwarzanie i pakowanie żywności: Nowe technologie w zakresie przetwórstwa, produkcji i pakowania, które są wymagane dla osiągnięcia równowagi pomiędzy zwiększeniem wydajności procesu a wpływem na jakość żywności, bezpieczeństwo i oddziaływanie na środowisko (np. niewielka ilość odpadów, aktywne, inteligentne opakowania).
  • Świadomość konsumentów: Badania są niezbędne, aby lepiej zrozumieć potrzeby klienta i zapewnić jego akceptację ulepszeń w zakresie produkcji żywności, jako części zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia.
  • Łańcuch żywnościowy: Istnieje potrzeba dostosowania tendencji ku większej integralności procesu w całym łańcuchu wartości do organizacji o elastycznym, szybko reagującym podejściu po to, aby mogła ona szybko przystosowywać się i radzić sobie z problemami strukturalnymi, jednocześnie koncentrując się na potrzebach klienta. Wymagane są: technologie rozwijające logistykę (od rolnika, wytwórcy, dystrybutora, detalistę po konsumenta), większa wiedza w zakresie preferencji konsumenckich, strategie cenowe, eksploracja alternatywnych struktur handlowych i działania w zakresie innowacji społecznych.
  • Innowacje: Wymagane jest kontynuowanie i upowszechnianie innowacji w sektorze żywności, aby zapewnić, że sektor ten rozwija się i odzyskuje swoją konkurencyjną pozycję w skali światowej.

Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas przyszłych konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu przyspieszenia i skoncentrowania dyskusji na związanych z kluczowymi dla tradycyjnych i rzemieślniczych producentów rolno-spożywczych zagadnieniach, aby przygotować program badań i innowacji strategicznych dla europejskich MŚP.

Opracowany program badań zaproponuje kwestie służące promowaniu inwestycji w rozwój technologii i procesów, które są istotne i opłacalne ekonomicznie dla małych i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem żywności.

Obecnie w całej Europie prowadzone są szeroko zakrojone konsultacje w zakresie identyfikacji potrzeb i kwestii badawczych; dziękujemy za wszelkie sugestie i zalecenia: info@tradeitnetwork.eu

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver