W tym numerze
Funkcja Artykuł
Długotrwałe relacje podstawą aktywnego uczestnictwa MŚP
Ostatnie wydarzenia
Potrzeby badawcze i bariery dla innowacji w sektorze małych przedsiębiorstw z branży tradycyjnej żywności
TRADEIT inspiruje innowacje piekarnicze w Poczdamie
Potrzeby badawcze i bariery dla innowacji w sektorze małych przedsiębiorstw z branży tradycyjnej żywności
by Brian McKenna
 

Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów konsultacyjnych, podczas których określono potrzeby badawcze i bariery dla innowacji MŚP z branży tradycyjnej żywności, stało się oczywiste, że przedsiębiorstwa poświęcają niewiele uwagi swoim potrzebom technologicznym, chyba że wystąpi jakiś specyficzny problem dotyczący technologii. W istocie większość z nich wyraziła chęć rozszerzenia działalności i zaangażowania się w innowacje produktowe, natomiast utrudnieniem są pewne bariery:

  • brak czasu na odpowiednie innowacje,
  • trudności w dostępie do środków finansowania innowacji,
  • nowe maszyny do przetwórstwa niedopasowane pod względem wielkości i kosztów do wdrażania innowacji produktowych,
  • trudności z utworzeniem odpowiednich sieci dystrybucji,
  • niedostateczna świadomość na temat innowacji.

 

Stało się jasne, że potrzeby występują w równym stopniu w obszarach będących domeną nauk o zasobach ludzkich i organizacji oraz w obszarach objętych naukami fizycznymi i technicznymi. Inne programy strategicznych badań i innowacji, np. program europejskiej platformy technologicznej Food for Life (żywność dla życia), rzeczywiście wskazują, że jednym z najważniejszych problemów jest niedostateczna świadomość na temat innowacji. Wiele MŚP nie posiada zasobów naukowych ułatwiających dostęp do nowatorskich rozwiązań technicznych, a jeśli już jakaś firma ma te zasoby, codzienne zarządzanie działalnością jest dla niej obciążeniem pozostawiającym niewiele czasu na innowacje. Sytuacja ta potwierdza wcześniejsze stwierdzenie, że w obszarze tym dominują problemy związane z zasobami ludzkimi i organizacją.

 

Z drugiej strony jest wiele kwestii naukowych ważnych dla tych MŚP, które wkraczają na drogę innowacji. Muszą one zadbać o bezpieczeństwo żywności i poradzić sobie z barierami regulacyjnymi w tym zakresie, a także zająć się kwestią zrównoważonej działalności, stanowiącej warunek dochodowego rozwoju. Poza tym ważne jest zrozumienie kwestii konsumenckich, zwłaszcza że innowacje produktowe w przeszłości odnosiły na ogół niewielkie sukcesy. Nie bez znaczenia są też kwestie językowe. Jakkolwiek podstawowe efekty w postaci stałych zmian nawyków żywieniowych w całej Europie są dobrze rozumiane, to jednak naukowcy w dziedzinie żywienia, naukowcy specjalizujący się w kwestiach konsumenckich oraz menedżerowie w MŚP niekoniecznie posługują się tym samym językiem, dlatego bardzo ścisły dialog pomiędzy tymi trzema grupami jest kluczowym warunkiem sukcesu.

 

Rozwój strategicznych badań i innowacji projektu TRADEIT będzie kontynuowany etapowo w ciągu najbliższych 8 miesięcy. W związku z tym zachęcamy MŚP do zaangażowania się w te działania poprzez przekazanie zespołowi projektowemu krótkiego opisu swojej konkretnej kwestii technicznej, którą być może uda się rozwiązać z wykorzystaniem badań, bądź też opisu dowolnej (choćby niewielkiej) bariery dla innowacji, która w ich własnym odczuciu jest dla nich utrudnieniem. Propozycje należy przesłać na adres e-mailowy mckennabm@eircom.net lub j.knol@effost.org
Email Software by Newsweaver